Facebook LinkedInAlgemene voorwaarden voor contracten met opdrachtgever, klant en Persephone Mind-Body Therapie

Voorwaarden

PDF versie voorwaarden

Voor een PDF versie van de voorwaarden klik hier.

Behandelingsovereenkomst - voorwaarden

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar/therapeut is gehouden aan de SBLP- en RBCZ-beroepscode.
De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar/therapeut. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
De behandelaar/therapeut zal altijd vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:
– Huisarts
– Specialist
– Ouders
– Collega therapeuten
– Waarnemer
– Anderen
De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist.

Kosten behandeling

De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per consult/ behandeling (zie tarieven). De kosten van de therapie bedragen € 80,00 per consult (gemiddeld 1,5 uur). In overleg kan gekozen worden voor een serie korte gespreks-sessies van 30 minuten waarbij de kosten €40,00 zijn en uitloop niet mogelijk is. De kosten van bijzondere sessies, waarbij vooraf aangegeven wordt dat deze 2 uur of meer zullen duren, zijn € 120,00.
Het tarief voor telefonische en e-mail consulten langer dan 15 minuten bedraagt € 20,00 per kwartier. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie contant te worden voldaan of binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding verzekeraars

De meeste, maar niet alle, zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. De cliënt informeert altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan de therapeut bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf). De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het correct indienen van de facturen.
De cliënt ziet erop toe dat de behandelaar op haar declaraties altijd haar SBLP-licentienummer en de AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de SBLP op de nota staan afgedrukt.

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. Een standaardconsult duurt gemiddeld 1,5 uur. Kosten € 80,00. In overleg kan gekozen worden voor een serie korte gesprekken van een half uur waarbij de kosten € 40,00 zijn en uitloop niet mogelijk is.
Telefonische of email-consulten die minder dan 15 minuten duren, worden niet in rekening gebracht. Als telefonische of emailconsulten langer duren, wordt het consult per kwartier in rekening gebracht naar rato van € 80,00 per uur.

Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om voor afzeggingen de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via sms, WhatsApp, of e-mail. De cliënt wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild.

Afspraken

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel middels een bericht op de voicemail, via sms of per e-mail), anders wordt het volledige consult in rekening gebracht. Bij verhindering van de behandelaar/therapeut dient de cliënt tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Bijzondere bepalingen

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren, dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de behandelaar/therapeut is het advies om dit eerst te bespreken met uw behandelaar/therapeut. Als u er samen niet uitkomt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP) of het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de SBLP Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@sblp.nl. De SBLP zal de envelop ongeopend doorzenden als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.
Geschillen kunt u melden bij CAM coöperatie. www.camcoop.nl onder nummer CAMcoop SBLP23125010
. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.